Život farnosti

Farnost je součástí Arcibiskupství olomouckého (arcibiskup Jan Graubner), Děkanátu Vsetín (děkan František Král) a spravuje obce Valašská Polanka, Lužná, Leskovec a Seninka. Farní kostel Sv. Jana Křtitele je ve Valašské Polance.

Pouť – na svátek narození Jana Křtitele. Pouť se slaví v neděli bližší k datu 24. června.

Hody (tzv. císařské) – výročí posvěcení kostela slavíme 3. neděli v měsíci říjnu.

 

Duchovní správce

P. J.Kučera
Římskokatolická farnost Valašská Polanka              
756 11 

email:  favalasskapolanka@ado.cz
telefon: 576510037 

Katechetka

Mgr. Jana Srbová 
telefon: 725611694
Na ZŠ ve Valašské Polance probíhá ve všech ročnících výuka náboženství včetně přípravy dětí na první sv. přijímání.

Varhaník

Miloslav Kozubík
telefon: 737867666
Zpravidla hraje při mši svaté v neděle i  ve všední dny. Varhanní doprovod při jiných obřadech – zejména při pohřbech je potřeba dohodnout v dostatečném předstihu.

Hrobník

Václav Filgas
telefon: 732634116
Protože pracuje externě je potřeba termín pohřbu „do země“ dohodnout nejprve s hrobníkem, aby měl pro vykopání hrobu dostatek času.

Malá schola

Vedoucí: Barbora Filáková
telefon: 721350122
Děti zpívají při bohoslužbách (pravidelně při nedělní 2. mši svaté), na festivalech i při kulturně společenských událostech v obci (Živý Betlém, vítání občánků apod.). Scházejí se v klubovně na faře. Vedoucí pro členy pořádají i letní tábor.

Ministranti

Vedoucí: Marek Matůš
telefon: 774118716
Kromě služeb při bohoslužbách u oltáře chodí po Tříkrálové koledě, při svatotýdenním „klabotání“ po dědině, i po vánoční koledě, účinkují při Živém Betlémě.

Dechová kapela

Vedoucí: Pavel Martinka
telefon: 732180578
Kapela hudebně provází zejména smuteční obřady, ale i různé církevní slavnosti a události.

Kostelnictví a úklid kostela

Eva Starůstková a Josef Starůstka

Pastorační rada

P. Jiří Kučera, Ludmila Grycmanová, Eva Starůstková, Jan Kozubík, Marek Matůš, Petr Kundera, Jiří Žák, Jana Srbová, Josef Ondra, Marie Martinková

Ekonomická rada

P. Jiří Kučera, Petr Kundera, Josef Daněk, Jan Kozubík, Jiří Žák